Logo

W co wierzymy

Wierzymy, że Księgi Nowego i Starego Testamentu są natchnione przez Boga i w oryginalnym zapisie są całkowicie nieomylne i posiadają najwyższy i ostateczny autorytet.

 
Uznajemy wartość tradycyjnej literatury żydowskiej, ale tylko jeżeli jest poparta lub zgodna ze Słowem Bożym. Uważamy, iż w żaden sposób nie jest ona wiążąca w sprawach dotyczących naszego życia lub w kwestiach wiary.
Wierzymy w jednego najwyższego Boga istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, doskonałego w świętości, wszechwiedzącego, wszechmogącego i pełnego bezgranicznej miłości. Tenże Bóg jest źródłem istnienia i z jego mocy wszystko zostało stworzone.
Wierzymy, że Bóg Ojciec daje wieczne zbawienie i ukochawszy świat, dał swojego Syna za jego odkupienie.


Wierzymy, że Jezus jako Mesjasz istniał odwiecznie, jest równej rangi z Bogiem Ojcem, a przychodząc na świat przyjął postać człowieka poprzez narodzenie z dziewicy i tym samym posiada zarówno Boską, jak i ludzką naturę.

 
Wierzymy w Jego bezgrzeszne życie i całkowite posłuszeństwo zakonowi; w Jego śmierć, poprzez którą mamy odkupienie, pogrzebanie, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, wstawiennictwo jako najwyższego Kapłana oraz w Jego powrót we własnej osobie w mocy i chwale.

 
Wierzymy, że Duch Święty jest równy rangą i współwieczny Ojcu i Synowi; wierzymy, iż brał udział w stworzeniu wszystkich rzeczy i że On przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, oraz że daje odrodzenie, uświęca, chrzci, napełnia, zapieczętowuje, jest źródłem natchnienia, prowadzi oraz obdarowuje wszystkich wierzących swoimi darami.

 
Wierzymy, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Na skutek nieposłuszeństwa naszych pierwszych rodziców w Ogrodzie Eden, utracili oni swoja niewinność, w wyniku czego zarówno oni, jak i ich potomkowie zostali oddzieleni od Boga, doświadczają fizycznej i duchowej śmierci, a każda istota ludzka za wyjątkiem Jezusa Mesjasza jest grzesznikiem z natury i uczynku.

 
Wierzymy zgodnie z tym, co zostało napisane w Księgach, że Jezus Mesjasz zmarł za nasze grzechy, jako reprezentatywna i zastępcza ofiara. Wszyscy, którzy w niego wierzą są usprawiedliwieni, nie za dobre uczynki, ale poprzez Jego doskonałą sprawiedliwość i krew dającą odkupienie. Nie istnieje żadne inne imię na świecie, dzięki któremu możemy uzyskać zbawienie.


Wierzymy, że Izrael istnieje jako naród Przymierza, za pośrednictwem którego Bóg nadal osiąga swoje cele, a Kościół stanowi lud wybrany zgodnie z Nowym Przymierzem i obejmuje zarówno Żydów, jak i osoby wyznania niemojżeszowego, które uznają Jezusa za Mesjasza i Odkupiciela.
Wierzymy, że Jezus Mesjasz wróci we własnej osobie, aby wypełniły się proroctwa dotyczące Jego Królestwa. Wierzymy w cielesne wskrzeszenie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, wieczny stan łaski zbawionych oraz wieczne potępienie straconych.